Swedish English English Benelux Benelux

Teknologi

Vattendimma

Vår produkt Q1 använder högtrycksvattendimma för att kontrollera och släcka bränder. Detta på grund av att dimman har en unik förmåga att absorbera värme samtidigt som vattenskadorna blir mycket begränsade. Detta då vattenmängden som förbrukas vid aktivering är mycket liten jämfört med traditionella sprinklersystem. Värme, syre och bränsle är tre komponenter som krävs för att en brand ska kunna fortsätta brinna. Våra produkter avlägsnar effektivt dessa tre komponenter från varandra för att kväva branden. Nedan beskrivs de fyra olika delar som denna släckningsprocess i huvudsak består av:

  • Absorption av värmestrålningFire Triangel
  • Nedkylning av gasen i området kring branden
  • Nedkylning av bränsle och potentiella brandområden
  • Reduktion av syrekoncentrationen

Denna teknik har fördelen att även kunna kontrollera dolda bränder eftersom att vattendimman i princip fyller hela den rumsvolym som skyddas. Detta sker med hjälp av det munstycke som finns i produkten vilket skjuter ut vatten med mycket högt tryck och får vätskan att ombildas till mycket små vattendroppar. Dessa vattendroppar har en hög kyleffekt och letar sig in i alla utrymmen och avskärmar värmespridning.

Q1 kontrollerar värmen på tre olika plan

  • De små vattendropparna i dimman absorberar strålningsvärme från branden och förhindrar ytterligare uppvärmning av potentiellt bränsle
  • Små vattendroppar förångas snabbt av en brand. Värme som annars skulle ha påskyndat ett fortsatt brandförlopp åtgår istället till att förånga vattnet, med påföljd att temperaturen rummet sänks
  • Lite större vattendroppar förångas inte omedelbart utan kan penetrera elden och träffa det varma bränslet. Dessa vattendroppar väter bränsleytan och kyler ned den direkt

Q1 förhindrar även brandens syretillförsel

När vatten förångas expanderar det ca 1700 gånger. Efter förångningen tränger vattenångan bort syre från branden. Då det mesta av förångningen sker i nära anslutning till branden sjunker syrekoncentrationen
kraftigt precis vid branden, däremot håller sig syrekoncentrationen i resten av rummet på en mer normal nivå.

Sintef