Swedish English English Benelux Benelux

För lite görs för att minska antalet omkomna i bränder

I en motion till riksdagen (2018/19:1086) av Pyry Niemi (S) lyfts åter behovet av att skydda de äldre som bor kvar i eget boende från att avlida eller skadas av brand. Som regeringen resonerade då förlåtande system som t ex mobil boendesprinkler ej ansågs höra hemma i Lagen om bostadsanpassning är Socialtjänstlagen ett bättre verktyg för att nå bredare grupper som är i behov av stärkt säkerhet.

2019-08-08 Uppdatering:

I Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9 avslogs Pyry Niemis motion av Riksdagen.

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

avslår motionerna

2018/19:1086 av Pyry Niemi (S) och

2018/19:1432 av Josefin Malmqvist (M).

Ställningstagande

Socialtjänstlagen var avsedd att fungera som en övergripande ramlag. Men ett drygt hundratal ändringar, inklusive ett sjuttiotal stora ändringar, har skapat ett slags lapptäcke av olika föreskrifter och genomförandeplaner. Socialtjänst­lagen har därmed blivit mer svåröverskådlig och otydlig. I vissa fall finns uppenbara risker för motstridiga mål och medel. Detta främjar inte en enhetlig tillämpning av lagen.

Vi anser att det behövs en ny, modern och framtidsinriktad socialtjänstlag som fungerar som den ramlag som en gång var avsikten. Lagen behöver även bli mer överblickbar och anpassas till dagens levnadsförhållanden och till samhällsutvecklingen i stort. Den behöver säkerställa att socialtjänsten har möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett sätt som både är rättssäkert och håller hög kvalitet. Samtidigt kommer den nya socialtjänstlagen bli en viktig pusselbit i att genomföra den största reformen av bidragssystemen sedan 1980. Lagen ska vara förutsägbar och ändamålsenlig för den som är i behov av samhällets stöd.

Just nu pågår utredningen Framtidens socialtjänst som ska redovisas först i juni 2020 och som bl.a. har till uppgift att se över socialtjänstlagen. Utredningen är ett steg i rätt riktning. I nästa fas måste vi emellertid säkerställa att en ny lag faktiskt kommer till stånd.

Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med en ny och framtidsinriktad socialtjänstlag.