Swedish English English Benelux Benelux

MSB: Sverige ligger efter

I MSBs rapport ”Nationell strategi för stärkt brandskydd – Har den förändrat något?” konstateras att Sverige ligger efter många andra jämförbara länder när det gäller arbetet med att minska allvarliga bostadsbränder. En anledning till att öka takten på detta arbetet är att andelen äldre som bor ensamma hemma bedöms öka med 50 % de närmaste åren vilket kan befaras ge en kraftigt ökning av incidenter där människor skadas och dör av bränder i sina bostäder.

I rapporten skriver författarna bl a detta i sina slutsatser:

Ett ökat fokus på passiva och förlåtande system och att kartlägga individernas sårbarhet och boendesituation förordas. I arbetet måste många aktörer aktiveras och ett tvärsektoriellt arbetssätt vidareutvecklas inom kommuner och med centrala myndigheter.

Läs hela rapporten här.