Swedish English English Benelux Benelux

Frågor och svar

Fråga 1, Var kan jag köpa en mobil sprinkler?

Visa svar
Svar 1, Vi hänvisar till våra återförsäljare som även sköter installation och service. Information om dessa finns här.

Fråga 2, Vad kostar en mobil boendesprinkler?

Visa svar
Svar 2, Listpris år 2022: En basenhet för ett utrymme kostar 42 000 SEK exklusive moms och installation. Ett dubbelsystem som klarar två rum kostar 58 000 exklusive moms och installation.

Fråga 3, Är mobil boendesprinkler godkänd för installation enligt ”SBF 501:1 Regler för boendesprinkler”?

Visa svar
Svar 3, Nej tyvärr fokuserar dagens regelverk ej på skyddet av de boende utan är skrivet för att skydda boendet då rök ej startar denna typ av sprinkler. Där det finns riskpersoner kompletteras därför ibland brandskyddet med en mobil boendesprinkler för att skydda individen effektivare och därmed även fastigheten. Genom vårt samarbete med Hydramist kan vi erbjuda fasta dimsystem som bättre följer kraven SBF 501:1. Du hittar mer info här och här.

Vägledningen från svenska och norska myndigheter som styr utformningen av mobila vattendimsystem finns här:

Fråga 4, Skyddar en mobil boendesprinkler även fastigheten?

Visa svar
Svar 4, En bieffekt av att snabbt släcka bränder med vattendimma är att fastigheten klarar sig från både brand- och vattenskador eftersom det endast krävs 10% av den vattenmängd som en traditionell vattensprinkler sprider ut. Att traditionell vattensprinkler ej reagerar på rök utan kräver hög värme i taket för aktivering leder till utvecklade bränder som förutom att riskera liv och hälsa även ger betydligt allvarligare brandskador och omfattande saneringar, alternativt totalskador.

Fråga 5, Kan en mobil sprinkler placeras dolt för att förenkla installationen?

Visa svar
Svar 5, Ja, det går att placera en standardenhet i angränsande utrymme och dra fram externa munstycken till ett eller två rum.

Fråga 6, Finns det olika storlekar på den mobila sprinklern?

Visa svar
Svar 6, Vi specialbygger enheter utan tank i de fall som anslutning till tappvatten önskas. Då är höjden endast 82 cm för skydd av två rum och 52 cm för skydd av ett rum.

Fråga 7, Går det ansöka om en boendesprinkler inom ramen för Bostadsanpassning?

Visa svar
Svar 7,

Det har skett i enstaka fall men det finns andra vägar att gå. Om vi tittar på vad lagen säger ser vi att det finns ett gemensamt ansvar för att stödja särskilt riskutsatta med ett individanpassat skydd. En sammanfattning av lagrummen LSO, SoL, LSS och HSL visar på en gemensam röd tråd:

  • Stödja den enskilde
  • Samverka med varandra
  • Anpassa bostäder så att man kan bo under trygga och goda förhållanden
  • Utgå från individen

Man talar i de olika lagrummen om samverkan mellan myndigheter eller samhällsorgan. Men när det gäller bostadsanpassning kan man ställa sig frågan om det bedrivs något samarbete ur ett brandskyddsperspektiv. Vi tror att det kan bli bättre!

Ur lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 kap.

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag

Ur Socialtjänstlagen (2001:453)

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”

”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”

Ur lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

”Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.”

Ur hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

”Tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder”

”Möjlighet till lokal policy”

(utdrag från http://raddningkarlstad.se/Arbete–foreningsliv/Individanpassat-brandskydd/)

.

Fråga 8, Krävs det något underhåll?

Visa svar
Svar 8, En årlig service där ett funktionsprov utförs är rekommenderat. Efter varje aktivering skall en översyn samt påfyllning av tanken ske.

Fråga 9, Hur stora vattenskador blir det vid en aktivering?

Visa svar
Svar 9, Eftersom systemet bygger på att vattendimma sprids ut räcker det oftast med en moppning och avtorkning av plana ytor samt vädring. Vid ett fåtal tillfällen har parkettgolv fått skador.

Fråga 10, Hur ofta sker falsklarm?

Visa svar
Svar 10, Detektorerna vi använder är marknadens bästa med dubbla optiska kammare samt värmesensorer. Falsklarm är därför oerhört ovanliga men om man anser att rökutveckling från t ex en ugn inte är en brand så kan det uppfattas som en felaktig aktivering. Vi anser att det är en begynnande brand/hälsofarlig miljö och skall följaktligen åtgärdas. Detektorerna går att justera för att klara olika sorters påverkan och miljöer. I ett kök med stor risk för hårt rostat bröd, kraftigt stekt mat och liknande kan en ”trögare” inställning väljas.