Swedish English English Benelux Benelux

Swecos utredning om boendesprinkler

På uppdrag av Boverket har Sweco utfört en Brandteknisk utredning om sprinkler i flerbostadshus. Det är en mycket intressant läsning för oss som anser att dimsprinkler löser många problem.

I kapitel nio görs en konsekvensutredning av kostnader och vi återger punkt 9.1 på sidan 22 här nedan där traditionell (lågtryck med mycket vatten) boendesprinkler utreds:

Boendesprinkler

Det är svårt att ge en exakt kostnadsuppskattning för boendesprinkler, eftersom denna beror på ett flertal faktorer som kan variera mellan olika byggnader, exempelvis:
• Kapacitet på kommunalt vattenledningsnät, samt om kommunen tillåter direktinkoppling, vilket styr behovet av tryckstegringspump och vattenreservoar [13],
• Hur stor yta som skyddas av samma sprinklercentral.
• Om sprinklerrör ska vara ingjutna eller placerade ovan undertak.
• Övriga installationer i taket som p.g.a. avståndskrav medför extra sprinklerhuvud i rum.
• Konjunkturläge och konkurrens på marknaden. Generellt sett har dock priserna ökat de senaste åren på grund av hög efterfrågan. Om förutsättningar finns för direktinkoppling på det kommunala vattenledningsnätet kan kostnaden uppskattas till 275-325 kr/m2 [14]. Om tryckhöjningspump krävs tillkommer cirka 85 000-100 000 kr. Om även vattenreservoar krävs tillkommer ytterligare cirka 300 000 kr, samt eventuella kostnader för det extra utrymme som krävs för placering av vattenreservoaren vilket kan innebära ytterligare 300 000 – 500 000 kr. Dessa förutsättningar kan alltså innebära en tillkommande kostnad på nästan 1 miljon kr, som är oberoende av byggnadens storlek. Kostnaden per kvadratmeter varierar därför kraftigt beroende på byggnadsarea och antal våningsplan. [13]
Utöver investeringskostnaden tillkommer även driftskostnader för service, underhåll och revisionsbesiktning på ca 15 000 – 20 000 kr/år [14].
Lågt räknat innebär ovanstående en investeringskostnad på ca 75 000 kr per våningsplan för ett flerbostadshus med byggnadsarea 300 m2. I uppskattningen förutsätts direktinkoppling på vattenledningsnätet utan krav på tryckstegringspump, samt ett trapphus på ca 30 m2 per plan som inte förses med sprinkler.

Utredningen är utförd av David Winberg och Robert Jönsson på Sweco Systems, Brand- och Riskteknik.

Hela utredningen med källhänvisningar finns att läsa här (PDF, ny sida öppnas).

Q-Fogs kommentarer

Stora delar av kostnaderna ligger utanför själva sprinklersystemet i vattentillförseln. När vattendimma används istället för vattensprinkler minskar kravet på inkommande vattenservis ner till max 50 liter per minut. Kostnader för tankar (från 250 kkr), extra utrymme (från 250 kkr) och tryckstegringspumpar (ca 85-100 kkr) kan därmed bortses ifrån. Våra högtryckssystem med vattendimma har förvisso mycket dyrare material (genomgående rostfritt och syrafast stål, klassat för 300Bar) som håller byggnadens livslängd men genom att (minst) 600 000 kronor kan undvikas i kringkostnader för vattenförsörjning får kunderna trots våra kvalitetskrav en kostnadseffektivare lösning. Att dessa system dessutom innebär betydligt mindre risk för vattenskador vid en eventuell aktivering bör rimligen vara av stort intresse för de som brukar, försäkrar och äger fastigheten.Boverket

Sweco